Zapraszamy do kontaktu: +48 22 824-03-66 info@aktyw-bhp.pl

MASZ PYTANIA? SPRÓBUJEMY NA NIE ODPOWIEDZIEĆ.

Zadzwoń lub napisz
+48 22 824 03 66
info@aktyw-bhp.pl

Zapraszamy do biura w godz. 8:00-16:00
ul. Przemyska 11a lok. 35
02-361 Warszawa

Aktyw s.c. Leszek Łaziuk E. i M. Skoneczni
NIP: 526 238 17 15
REGON: 016 152 677

Szkolenia BHP

SZKOLENIA BHP

Szkolenia BHP
Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP odgrywają ważną rolę zarówno w procesie przygotowania zawodowego pracownika, jak i późniejszych etapach jego kariery zawodowej. Regularnie przeprowadzane  przynoszą korzyści obu stronom: pracodawcom
i pracownikom.
Pracownicy posiadający odpowiednią wiedzę oraz znajomość zagrożeń występujących na ich stanowiskach pracy zdecydowanie rzadziej ulegają wypadkom przy pracy. Z kolei pracodawcy, u których występuje mniej wypadków przy pracy, mogą liczyć na mniejsze koszty związane z absencją chorobową pracowników jak również z ubezpieczeniem wypadkowym.

Wstępne szkolenie BHP

Szkolenie wstępne przygotowuje pracownika do bezpiecznego wykonywania powierzonej mu pracy oraz nabycie umiejętności bezpiecznego zachowania się w miejscu pracy. Nowo zatrudniony pracownik musi dostosować i uzupełnić swoją wiedzę jak również nabyć nowe umiejętności wykonywania zadań zawodowych związanych ze stanowiskiem pracy, na którym będzie pracował. Również zmiana stanowiska w obrębie tej samej firmy wymaga stosownego przeszkolenia. Tym właśnie celom służy szkolenie wstępne BHP.

Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny), przed dopuszczeniem do pracy muszą odbyć:

 •  nowo zatrudnieni pracownicy,
 •  studenci odbywający praktykę,
 •  uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

W ramach instruktażu ogólnego pracownik nabywa umiejętności:

 • korzystania z podstawowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują w danej firmie,
 • stosowania podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • bezpiecznego poruszania się po terenie firmy,
 • postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych i niebezpiecznych dla zdrowia.
Czy osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) musi odbyć wstępne szkolenie BHP?

Przepisy bhp obligują pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie tylko pracownikom, ale również osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia). Nie rozstrzygają one jednak, w jaki sposób obowiązek ten powinien zostać zrealizowany. Niewątpliwie jednak, jeżeli rodzaj wykonywanej pracy oraz występujące przy niej zagrożenia są tak znaczne, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac były dopuszczane wyłącznie osoby przeszkolone w zakresie bhp, to pracodawca może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną, poddania się wstępnemu szkoleniu BHP.

Okresowe szkolenia BHP

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP, a także zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe odbywają:

 • pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami,
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze okresowe szkolenie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć:

 • w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • w okresie do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku pozostałych pracowników.

Okresowe szkolenia BHP trzeba cyklicznie powtarzać.

Szkolenia okresowe powinny się odbywać nie rzadziej niż:

 • co roku – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (np. praca na wysokości)
 • co 3 lata – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • co 5 lat – dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów
  i brygadzistów; pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn
  i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji; pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby; pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne oraz pracowników, których praca wiąże się
  z odpowiedzialnością w zakresie BHP
 • co 6 lat – dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

W naszej ofercie szkoleń BHP proponujemy:

Aktyw s.c. Leszek Łaziuk, E. i M. Skoneczni

NIP: 526 238 17 15
REGON: 016 152 677

Biuro Obsługi

ul. Przemyska 11a lok. 35
02-361 Warszawa
tel. +48 22 824 03 66
email: info@aktyw-bhp.pl
Godziny pracy: pn.-pt. w godzinach 8:00-16:00

Dane do przelewu

Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A.
Nr konta bankowego: 87 1050 1041 1000 0022 2438 3295
IBAN: PL 87 1050 1041 1000 0022 2438 3295
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Z

DZIAŁ MARKETINGU

Elżbieta Skoneczna
kom.: 501 349 993

Z

SPECJALIŚCI

Leszek Łaziuk
kom.: 501 205 085

Marek Skoneczny
kom.: 501 429 844

Z

Szkolenia

Koordynator ds. szkoleń
tel. +48 22 822 83 13
e-mail: g.lukaszewicz@aktyw-bhp.pl

 

NAPISZ DO NAS