Okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Ośrodek Szkoleniowy AKTYW-BHP WARSZAWA zaprasza na okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Zatrudnione przez nas wysoko wykwalifikowane i sprawdzone kadry, gwarantują odpowiedni poziom szkoleń oraz miłą i przyjazną atmosferę. Jako regułę przyjmujemy indywidualne podejście do każdej szkolonej przez nas grupy, uwzględniając opinie i potrzeby naszych Klientów. Profesjonalnie i przystępnie prowadzone szkolenia okresowe BHP zachęcają do wdrażania zdobytej wiedzy w miejscu pracy.

W związku z  pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 zapraszamy do szkoleń BHP online.
Szczegóły w zakładce
„Szkolenia BHP online”.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Ośrodek Szkoleniowy AKTYW-BHP Warszawa ul. Przemyska 11a lok. 35. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Klienta w umówionym terminie.

Cel szkolenia:

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy z zakresu:

  • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
  • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami BHP oraz ergonomii,
  • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Zakres tematyczny:

1. Regulacje prawne z zakresu BHP:

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczàce:

  • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
  • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
  • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
  • wymagań BHP oraz ergonomii dla maszyn i innych urzàdzeń technicznych,
  • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami BHP,
  • nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3.  Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).

4. Nowoczesne rozwązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).

5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań BHP oraz ergonomii w projektowaniu.

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

czas trwania:

16 godzin (w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)

 okres ważności szkolenia:

5 lat

 dokument potwierdzający odbycie szkolenia:

Zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pacy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.1860 z późn. zm.)

BIURO OBSŁUGI

tel: (22) 824-03-66
e-mail: info@aktyw-bhp.pl

Z

SPECJALIŚCI

Leszek Łaziuk
kom.: 501 205 085

Marek Skoneczny
kom.: 501 429 844

DZIAŁ MARKETINGU

Elżbieta Skoneczna
kom.: 501 349 993

NAPISZ DO NAS