Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Nie tylko pracownicy mają obowiązek znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym (art. 211 ust. 1 k.p.). Dotyczy to również pracodawców, gdyż zgodnie z art. 2373 § 21 k.p., także oni mają obowiązek odbycia szkolenia w dziedzinie BHP, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie takie musi być okresowo powtarzane.

Ośrodek Szkoleniowy AKTYW-BHP WARSZAWA zaprasza na okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
Zatrudnione przez nas wysoko wykwalifikowane i sprawdzone kadry, gwarantują odpowiedni poziom szkoleń oraz miłą i przyjazną atmosferę. Jako regułę przyjmujemy indywidualne podejście do każdej szkolonej przez nas grupy, uwzględniając opinie i potrzeby naszych Klientów. Profesjonalnie i przystępnie prowadzone szkolenia okresowe BHP zachęcają do wdrażania zdobytej wiedzy w miejscu pracy.

W związku z  pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 zapraszamy do szkoleń BHP online.
Szczegóły w zakładce
„Szkolenia BHP online”.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Ośrodek Szkoleniowy AKTYW BHP Warszawa ul. Przemyska 11a lok. 35 . Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Klienta w umówionym terminie.

Cel szkolenia:

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Zakres tematyczny:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące BHP, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego:

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczàce:

  • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
  • szkolenia w zakresie BHP,
  • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3.  Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

czas trwania:

16 godzin (w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)

 okres ważności szkolenia:

5 lat

 dokument potwierdzający odbycie szkolenia:

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym jest wydanie zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pacy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.1860 z późn. zm.).
Odpis zaświadczenia należy przechowywać w aktach osobowych uczestnika (w części „B”)

BIURO OBSŁUGI

tel: (22) 824-03-66
e-mail: info@aktyw-bhp.pl

Z

SPECJALIŚCI

Leszek Łaziuk
kom.: 501 205 085

Marek Skoneczny
kom.: 501 429 844

DZIAŁ MARKETINGU

Elżbieta Skoneczna
kom.: 501 349 993

NAPISZ DO NAS